Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN...

Số: 01/QĐ – ………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…..***.....

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2010


QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY .......................
V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty./.

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ......................
-          Căn cứ luật doanh nghiệp được quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.
-          Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần .........................;
-          Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần ...........................;
-          Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
-          Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm
         Họ và tên: …………………….                                                  Giới tính: …….
         Sinh ngày:…./…./…….               Dân tộc:Kinh                Quốc tịch: Việt Nam
         CMTNN/Hộ chiếu số: …….. do công an ….. cấp ngày: …/…/….
Nơi đăng ký HKTT:        …………………………………………
Chỗ ở hiện tại:                 …………………………………………
Giữ chức vụ:     Kế tóa trưởng Công ty cổ phần ..........................
  Điều 2: Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:
*        Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;
*        Tuân thủ Luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;
*        Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.
Và các quyền:
*        Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;
*        Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;
*        Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.
*        Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty
Điều 3: Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Lưu VP
                                                          T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                             CHỦ TỊCH

Share/Bookmark

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...